Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Evidencia zdravotných obvodov

určovanie a evidencia zdravotných obvodov pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, pre deti a dorast, špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti

Samosprávny kraj na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určuje v rámci kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
  • špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
  • špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti.

Na zjednodušenie evidencie a oznamovania zdravotných obvodov slúži práve tento modul.

Systém obsahuje databázu všetkých miest, obcí a ulíc v kraji. Ulice je možné ďalej deliť na menšie časti. Každej časti je možné v zmysle zákona prideliť poskytovateľov. Časti, ktoré nemajú prideleného poskytovateľa, sú farebne zvýraznené, čo zvyšuje prehľadnosť. Hlavne pri "uvoľnení obvodu" zánikom povolenia poskytovateľa je zrejmé, že je potrebné daný obvod prideliť inému poskytovateľovi.

Zdravotné obvody - obce

Okrem možnosti definovania poskytovateľov k jednotlivým uliciam je možné aj konkrétnemu zariadeniu vymenovať rozsah jeho obvodu.

Nad rámec zákona je možné okrem ulíc evidovať aj podniky alebo školy ako súčasť zdravotného obvodu.

Zdravotné obvody - školy a podniky

Pri konkrétnom zdravotníckom zariadení je možné zobraziť zdravotný obvod, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť. Následne je možné vygenerovať dokument „Určenie zdravotného obvodu", ktorý je odoslaný poskytovateľovi.

Zdravotný obvod - ambulancia

Pre potreby zverejňovania na webových stránkach je automaticky generovaný XML súbor.

Na webovom sídle samosprávneho kraja alebo na www.e-vuc.sk si vďaka tomu občan po zadaní ulice svojho trvalého alebo prechodného bydliska zistí lekárov, do zdravotného obvodu ktorých patrí.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42