Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Register humánnej farmácie

agendový informačný systém pre evidenciu a povoľovanie lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, a spracovanie súvisiacej agendy

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v aktuálnom znení ukladá Ministerstvu zdravotníctva SR, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a samosprávnym krajom povinnosť viesť register povolení a údaje z neho v elektronickej podobe zasielať Národnému centru zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Práve Register humánnej farmácie (RHF) je ideálnym nástrojom na vedenie registra povolení. Zároveň však poskytuje množstvo ďalších užitočných funkcií.
Register humánnej farmácie je dostupný na adrese https://farmacia.e-vuc.sk/.

História a rozvoj

Register humánnej farmácie bol vybudovaný v roku 2007 pre potreby Trenčianskeho samosprávneho kraja. Systém bol neustále vylepšovaný. V súčasnosti ho aktívne využívajú všetky samosprávne kraje, MZ SR, ŠÚKL a viac ako 2000 lekární.

Systém je priebežne rozširovaný o novú funkcionalitu a prispôsobovaný legislatívnym zmenám. Informácie z neho sú zverejňované prostredníctvom portálu e-VÚC a ÚPVS.

Technológia

Jedná sa o webovú aplikáciu, použiteľnú prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača. Všetky organizácie sa cez internet pripájajú na spoločný server. Ide o tzv. „cloud ready“ riešenie.

Dátové štruktúry a rozhrania sú v súlade so zákonom 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a v súlade so štandardami zdravotníckej informatiky (vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 107/2015 Z.z.). Systém komunikuje s inými systémami prostredníctvom webových služieb a XML správ. Využívajú sa oficiálne číselníky Štatistického úradu a NCZI, a vlastná priebežne aktualizovaná databáza ulíc pre potreby určovania zdravotných obvodov.

Bezpečnosť údajov v systéme je zaručená použitím prihlasovacích mien a prístupových práv, komunikácia medzi serverom a klientom je šifrovaná pomocou protokolu SSL.


Prehľad

aktívny prehľad dňa, rýchle hľadanie, nástroje, štatistiky, návody

Evidencia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok

detailné informácie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok, ich histórii, súvisiace agendy a oveľa viac...

Evidencia prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok

úplná sada informácií, potrebných pre vydávanie rozhodnutí o nových povoleniach, zrušených povoleniach, resp. vyznačovanie zmien v povoleniach a oveľa viac...

Evidencia dovoleniek a iných prekážok v prevádzkovaní

nahlasovanie dovoleniek a iných prekážok v prevádzkovaní lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok

Lekárenská pohotovostná služba

určovanie a zverejňovanie pohotovostných služieb v lekárňach

Hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

kompletná agenda ročných hlásení o spotrebe omamných látok medzi lekárňami a samosprávnymi krajmi, sumarizácia hlásení krajov pre MZ SR, sumarizácia medzinárodného hlásenia spotreby

Mimoriadne oznamy ŠÚKL

mimoriadne oznamy o stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu

Schvaľovanie prevádzkových časov

kompletná agenda prevádzkových časov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok od žiadosti, cez schválenie až po stratu platnosti

Oznamy VÚC

účinný nástroj na hromadné informovanie prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v kraji

Evidencia podnetov a sťažností

kompletná agenda spojená s evidenciou a vybavovaním podnetov a sťažností
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42