Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Zásady spracúvania osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”)

1. Naše identifikačné a kontaktné údaje

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v CRYSTAL CONSULTING, s.r.o., Jilemnického 7053/3, Trenčín 911 01, IČO: 35 788 402.

S otázkami ochrana osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť:

2. Ako osobné údaje spracúvame?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:

 • samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
 • príslušným právnym základom (resp. oprávnením k spracúvaniu osobných údajov),
 • rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
 • rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

2.1 Účel spracúvania: Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov

Aby sme mohli efektívne riadiť naše vzťahy s obchodnými partnermi, zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, poskytovať technickú podporu a hotline, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo, e-mailovú adresu; informácie, ktoré sú predmetom komunikácie.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

 • Evidencia kontaktných údajov odberateľa, dodávateľa, ich zamestnancov a iných osôb, vyžadujúcich podporu.
 • Manažment dopytov a vzájomná komunikácia.
 • Vypracovanie cenových ponúk.
 • Evidencia obchodných zmlúv.
 • Sledovanie a hodnotenie spokojnosti zákazníka a pod.

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi, prípadne inými fyzickými osobami.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcov:

 • Za účelom poskytnutia hotline alebo technickej podpory, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané našimi zmluvnými partnermi, poskytujúcich služby v oblasti informačných technológií.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

 • Osobné údaje budeme uchovávať:
  • 10 rokov (napríklad obchodné zmluvy a cenové dohody s inými subjektami);
  • 5 rokov (napríklad manažment dopytov a vzájomná komunikácia).

2.2 Účtovná agenda

Za účelom riadneho vedenia účtovnej agendy, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

 • Evidencia faktúr (dodávateľsko - odberateľských).
 • Spracovanie ostatných daňových a účtovných dokladov a bankových výpisov.

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcov:

 • Osobné údaje poskytujeme nášmu spracovateľovi účtovnej agendy AHURA s. r. o., IČO: 44 733 585.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov):

 • Osobné údaje, ktorú sú súčasťou účtovných a daňových dokladov budeme uchovávať 10 rokov.

3. Aké máte práva a ako si ich môžete uplatniť

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42