Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Register zdravotníctva

agendový informačný systém pre evidenciu a povoľovanie zdravotníckych zariadení, a spracovanie súvisiacej agendy

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v aktuálnom znení ukladá samosprávnym krajom,  Ministerstvu zdravotníctva SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povinnosť viesť register povolení a údaje z neho elektronicky poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Práve Register zdravotníctva (RZ) je ideálnym nástrojom na vedenie registra povolení. Zároveň však poskytuje množstvo ďalších užitočných funkcií.
Register zdravotníctva je dostupný na adrese https://rz.e-vuc.sk/.

História a rozvoj

Register zdravotníctva bol vybudovaný v roku 2007 pre potreby Trenčianskeho samosprávneho kraja. Systém bol neustále vylepšovaný. V súčasnosti ho využívajú všetky samosprávne kraje, MZ SR, ÚDZS a zhruba 10000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Systém je priebežne rozširovaný o novú funkcionalitu a prispôsobovaný legislatívnym zmenám. Informácie z neho sú zverejňované prostredníctvom portálu e-VÚC.

Technológia

Jedná sa o webovú aplikáciu, použiteľnú prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača. Všetky organizácie sa cez internet pripájajú na spoločný server. Ide o tzv. „cloud ready“ riešenie.

Dátové štruktúry a rozhrania sú v súlade so zákonom 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a v súlade so štandardami zdravotníckej informatiky (vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 107/2015 Z.z.). Systém komunikuje s inými systémami prostredníctvom webových služieb a XML správ. Využívajú sa oficiálne číselníky Štatistického úradu a NCZI, a vlastná priebežne aktualizovaná databáza ulíc pre potreby určovania zdravotných obvodov.

Bezpečnosť údajov v systéme je zaručená použitím prihlasovacích mien a prístupových práv, komunikácia medzi serverom a klientom je šifrovaná pomocou protokolu SSL.


Prehľad

aktívny prehľad dňa, rýchle hľadanie, nástroje, štatistiky, návody

Evidencia zdravotníckych zariadení

detailné informácie o zdravotníckych zariadeniach, ich histórii, súvisiace agendy a oveľa viac...

Evidencia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

úplná sada informácií, potrebných pre vydávanie rozhodnutí o nových povoleniach, zrušených povoleniach, resp. vyznačovanie zmien v povoleniach a oveľa viac...

Evidencia neprítomností v ambulancii

nahlasovanie neprítomností a zastupovanie počas dočasnej neprítomnosti v ambulancii

Evidencia zdravotných obvodov

určovanie a evidencia zdravotných obvodov pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, pre deti a dorast, špecializovanej ambulantnej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti

Rozpis služieb LSPP

určovanie, zverejňovanie a distribúcia mesačných rozpisov služieb pri ambulanciách lekárskej služby prvej pomoci

Schvaľovanie ordinačných hodín

kompletná agenda ordinačných hodín ambulantných zdravotníckych zariadení od žiadosti, cez schválenie až po stratu platnosti

Mimoriadne oznamy ŠÚKL

mimoriadne oznamy o stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z trhu

Evidencia podnetov a sťažností

kompletná agenda spojená s evidenciou a vybavovaním podnetov a sťažností

Oznamy VÚC

účinný nástroj na hromadné informovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42