Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Crystal Office
intranetová "cloud-ready" aplikácia pre automatizáciu administratívnych a riadiacich činností, použiteľná aj ako SaaS

e-Registratúra

automatizácia správy registratúry, pre všetky organizácie, ktoré potrebujú spracovávať veľké množstvo listinných aj elektronických záznamov

Aplikácia zohľadňuje a zároveň pomáha používateľovi dodržiavať súvisiacu legislatívu:

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a odoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a odoplnení niektorých zákonov
 • výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
 • vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
 • zákon č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 • zákon č. 272/2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
 • výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Uľahčuje a zefektívňuje príjem, evidenciu, vytváranie a vybavovanie záznamov. Aplikácia zároveň automatizuje prácu pri vyraďovaní a archivácii a vytváraní potrebných písomností. Hlavne pri elektronických záznamoch zjednodušuje nočnú moru spracovateľa na prácu s e-mailovým systémom. 

Funkcie pre spracovateľa záznamov

 • evidencia listinných záznamov
 • príjem, spracovanie a vytváranie elektronických záznamov (e-Formuláre/XML)
 • sledovanie lehôt na vybavenie
 • overovanie elektronických podpisov
 • automatické nastavenie agendy podľa vstupného elektronického formulára
 • stotožňovanie odosielateľov pri elektronických záznamoch
 • sprístupňovanie spisov iným spracovateľom
 • doručovanie "na vedomie"
 • kontrola doručenia odoslaných záznamov a alternatívne doručovanie v prípade neúspechu
 • zapisovanie doručeniek pri listinných záznamoch
 • správoplatnenie rozhodnutia
 • vytváranie a správa spisov
 • poloautomatizované zaraďovanie do súvisiacich spisov pri elektronických záznamoch
 • vynímanie záznamov zo spisov (v prípade omylu)
 • vyhľadávanie v registratúrnom denníku
 • presun spisov do príručnej registratúry a registratúrneho strediska

Funkcie pre riadenie

 • rozdeľovanie došlých záznamov na útvary
 • prideľovanie záznamov na spracovateľov
 • schvaľovanie odoslaných záznamov na základe organizačnej štruktúry a ich autorizácia
 • tvorba a schvaľovania internej správy pri odoslaných záznamoch
 • prehľad o aktivitách podriadených pracovníkov a štatistika vybavovania záznamov

Funkcie pre podateľňu

 • evidencia došlých listinných záznamov
 • rozdeľovanie došlých listinných záznamov (pošty) na útvary
 • preberanie listinných záznamov na odoslanie od spracovateľov
 • odosielanie listinných záznamov, generovanie a tlač hromadných podacích hárkov

Funkcie pre príručnú registratúru a registratúrne stredisko

 • preberanie záznamov od spracovateľov
 • poskytovanie záznamov spracovateľom
 • príprava vyraďovacích záznamov a riadenie procesu vyraďovania/archivovania

Funkcie pre správcu registratúry

 • široké možnosti nastavenia systému (útvary, agendy, značky,...)
 • presúvanie spisov na iných spracovateľov
 • automatizované presúvanie otvorených spisov do nového roku
 • opravovanie vybraných vlastností záznamov
 • kontrola elektronických doručeniek pri "zlyhaniach ÚPVS"
 • prístup k všetkým spisom a záznamom
 • všetky záznamy a spisy obsahujú podrobnú históriu zmien

e-Gov špecialitky

Naša e-Registratúra zjednodušuje nočnú moru elektronizácie na úroveň práce s e-mailom. Došlý záznam sa spracovateľovi zobrazuje v prehľadnej podobe so zoznamom príloh a informáciami o súvisiacich podpisoch a ich platnosti. Systém automaticky ponúka súvisiace spisy, do ktorých je možné záznam zaradiť. Odpoveď sa tvorí kliknutím na "Odpovedať". Po vyplnení obsahu záznamu sa vygeneruje obsah elektronického formulára aj s vizualizáciami. Adresátov na vedomie pridáte tak ľahko ako CC v e-mailovej správe - o doručovanie sa postará systém. Celý proces schvaľovania, autorizácie aj písania internej správy je plne elektronický.

 • uchovávanie originálnej SkTalk správy v došlom elektronickom zázname
 • uchovávanie všetkých súvisiacich elektronických doručeniek v elektronickom zázname
 • overovanie a zobrazovanie elektronických podpisov pri správnych formulároch a prílohách
 • autorizovanie záznamov a príloh mandátnym certifikátom aj elektronickou pečaťou
 • autorizácia v súlade s eIDAS
 • vytváranie obsahu odosielaných záznamov vo formáte elektronického formulára (XML) s transformáciou do HTML (vizualizácia) a PDF (tlač)
 • 2-kolový proces odosielania a správoplatňovania elektronického rozhodnutia
 • správne vytvorenie "právoplatného rozhodnutia" (pôvodné autorizované rozhodnutie s doložkou právoplatnosti, zabalené a spolu podpísané v ASIC kontajneri)
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42