Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia
Registre verejnej správy
agendové informačné systémy pre inštitúcie verejnej správy v oblasti zdravotníctva, humánnej farmácie a sociálnej pomoci

Register sociálnej pomoci

agendový informačný systém pre registrovanie sociálnych služieb, posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečovanie sociálnej služby, vedenie poradovníkov a iné súvisiace agendy

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. ukladá samosprávnym krajom povinnosť viesť register poskytovateľov sociálnych služieb.

Práve Register sociálnej pomoc (RSP) je ideálnym nástrojom na vedenie „registra poskytovateľov sociálnych služieb“.

Register sociálnej pomoci je dostupný na adrese https://rsp.e-vuc.sk/.

História a rozvoj

Pôvodný Register sociálnej pomoci bol navrhnutý v roku 2009 pre potreby Trenčianskeho samosprávneho kraja. Systém bol neustále vylepšovaný. Dnes je v prevádzke jeho štvrtá verzia. V súčasnosti ho využíva Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj.

Systém je priebežne rozširovaný o novú funkcionalitu a prispôsobovaný legislatívnym zmenám. Informácie z neho sú zverejňované na e-VÚC a ÚPVS.

Technológia

Jedná sa o webovú aplikáciu, použiteľnú prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača. Všetky organizácie sa cez internet pripájajú na spoločný server. Ide o tzv. „cloud ready“ riešenie.

Dátové štruktúry a rozhrania sú v súlade so zákonom 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy. Systém komunikuje s inými systémami prostredníctvom webových služieb a XML správ. Využívajú sa oficiálne číselníky Štatistického úradu a vlastná priebežne aktualizovaná databáza ulíc.

Bezpečnosť údajov v systéme je zaručená použitím prihlasovacích mien a prístupových práv, komunikácia medzi serverom a klientom je šifrovaná pomocou protokolu SSL.


Prehľad

aktívny prehľad dňa, rýchle hľadanie, nástroje, štatistiky, návody

Sociálne služby

detailné informácie o sociálnych službách, ich histórii, súvisiace agendy a oveľa viac...

Poskytovatelia sociálnych služieb

úplná sada informácií, potrebných pre registrovanie sociálnych služieb, resp. vyznačovanie zmien a oveľa viac...

Výkazy

kompletná agenda zasielania výkazov na samosprávny kraj a ich sumarizácia

Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb

evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb a súvisiaca agenda

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

kompletná agenda posúdenia odkázanosti na sociálnu službu od žiadosti, cez schvaľovací proces až po nadobudnutie právoplatnosti

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

kompletná agenda zabezpečenia poskytovania sociálnej služby od žiadosti, cez schvaľovací proces až po uzavretie

Poradovníky

kompletná agenda poradovníkov na poskytovanie sociálnej služby
Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42