Crystal Office

Crystal Office

Registre verejnej správy

Registre verejnej správy

e-VÚC

e-VÚC

Služby a riešenia

Služby a riešenia

Stretnutie používateľov RZaHF 2015

25. novembra 2015
Dňa 25. novembra 2015 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie používateľov Registrov zdravotníctva a humánnej farmácie.

Keďže sa na stretnutí preberali aj legislatívne a metodické otázky, boli prizvaní aj zástupcovia nepoužívateľov: Ministerstvo Zdravotníctva, Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj.

Dopoludňajší program bol venovaný hlavne informáciám o registroch. V úvodnom rannom bloku odzneli informácie o stave implementácie systému na 6 samosprávnych krajoch, novinkách v systéme a rôznych užitočných tipoch a trikoch, ktoré pomáhajú používateľom. Systém obsahuje množstvo užitočných štatistík a krížových kontrôl údajov.

Predpoludňajší blok otvoril prehľad o automatizácii schvaľovania a zverejňovania rozpisov služieb LSPP. Modul LSPP pokrýva kompletný životný cyklus rozpisu služieb od jeho návrhu organizátorom LSPP, cez schváleníe na úrade kraja až po zverejnenie na webovom sídle. Všetky rozpisy sa archivujú pre potreby súdnych sporov. Organizátori aj slúžiaci poskytovatelia sú o schválení informovaní notifikačnými e-mailami. Lekári naviac dostávajú e mailom upozornenie 2 dni pred službou.
Nový modul Lekárenských pohotovostných služieb zabezpečuje schvaľovanie rozpisov pohotovostných lekární a ich zverejňovanie na webovom sídle. O zverejnení sú e-mailom notifikovaní organizátori LSPP, prevádzkovatelia lekární a novinári v danom okrese.
Ďalšia prezentácia bola venovaná ročným hláseniam o spotrebe omamných a psychotropných látok. Systém dnes využíva 6 samosprávnych krajov a Ministerstvo zdravotníctva. Okrem iného zabezpečuje aktualizáciu číselníka liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok aj pre zvyšné 2 samosprávne kraje. Prešovský kraj ako posledný spracováva hlásenia ručne. Systém umožňuje aj štatistické spracovanie a analýzy hlásení, vďaka čomu sa dajú odhaliť podvody. Analýzy nie je možné robiť pre Banskobystrický a Prešovský kraj, nakoľko nespracovávajú v systéme celé hlásenia, ale len sumárne za kraj. Systém od minulého roka ponúka možnosť nahratia hlásenia automatizovane priamo zo skladového hospodárstva lekárne.

Posledná prezentácia dopoludňajšieho bloku informovala o stave poskytovania údajov z registra povolení do iných systémov. Systém dnes poskytuje údaje v zmysle zákona pre NCZI a ÚDZS. Zároveň vie generovať dávky pre systémy dodávané v rámci projektov OPIS, vďaka čomu pomáha pri ich spustení do ostrej prevádzky.
Popoludňajší blok otvorila informácia o nových exportoch údajov pre Sociálnu poisťovňu a boli prediskutované možnosti ich poskytovania. Záver bol, že systém vie poskytnúť údaje v požadovanej forme, ale každý samosprávny kraj sa musí rozhodnúť sám, ako bude údaje poskytovať poisťovni.

Následne sa otvorila diskusia k legislatívnym otázkam a k spôsobu vydávania povolení. Boli diskutované témy ako je druh zariadenia v zdravotníctve a jeho odborné zameranie. Na príkladoch polikliník a nemocníc boli demonštrované nejednoznačnosti vo výklade zákonov. Veľká časť diskutujúcich sa prikláňala k názoru, že SVALZ-y v poliklinike musi mať samostatných odborných zástupcov, a že všeobecné a špecializované ambulancie v nemocnici sú samostatné zdravotnícke zariadenia a nie sú súčasťou ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Odznela informácia, že od 1.11.2016 sú povoľovacie orgány povinné vydávať rozhodnutia o povolení vo formáte elektronického dokumentu podľa zákona 305/2014 o e-Governmente. Rozhodnutia tak musia mať jasne definovanú štruktúru a obsah. Všetci prítomní sa zhodli na potrebe zjednotenie štruktúry a obsahu rozhodnutí všetkých povoľovacích orgánov. Hlavnú úlohu v tomto procese musí zohrať Ministerstvo zdravotníctva, ktoré by malo pre tento účel vytvoriť pracovnú skupinu.

Generuje redakčný systém BUXUS CMS od spoločnosti ui42